Acasa
  • Acasa
  • Actualitate
  • Ioan Dîrzu, deputat PSD de Alba: Întrebări despre drepturile elevilor și studenților la transportul public local, adresate ministrului Dezvoltării Regionale

Ioan Dîrzu, deputat PSD de Alba: Întrebări despre drepturile elevilor și studenților la transportul public local, adresate ministrului Dezvoltării Regionale

6 octombrie 2017 Actualitate


dirzuDeputatul PSD de Alba, Ioan Dîrzu, a adresat ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Sevil Shhaideh, mai multe întrebări privind drepturile elevilor și studenților la transportul public local.

„Am constatat cu amărăciune că, în mai multe unități administrativ-teritoriale din țară, printre care se regăsește și municipiul Alba Iulia, autoritățile administrației publice locale nu acordă tarif redus, respectiv gratuitate la transportul local în comun pentru elevi și studenți.

Există multe situații în care fie nu se acordă deloc, fie se acordă prin sisteme arbitrare de decontare parțială, la cerere, pe o perioadă mult prea lungă de timp. Elevilor și studenților le este îmgreunată exercitarea dreptului, sunt încurajați să renunțe a mai mai lupta pentru problemele lor și sunt supuși unor cheltuieli pe care, conform legii, nu ar trebui să le aibă.

Prin Programul de guvernare 2017-2020, Guvernul României și-a asumat și a implementat asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru toți studenții din România, începând cu 2017. Acum, același Guvern are sarcina să se asigure că autoritățile administrației publice locale acordă tarif redus, respectiv gratuitate la transportul local în comun pentru elevi și studenți.

Apreciez că, în termenul ”transport local în comun” este inclus și transportul public interjudețean efectuat de operatori privați care desfășoară un serviciu de transport public. Astfel, elevii și studenții au dreptul la tarif redus, respectiv gratuitate și la transportul public pe o rută Alba Iulia-Cluj sau Alba Iulia-București (cu titlu de exemplu), autoritățile administrației publice locale fiind obligate să subvenționeze cheltuielile operatorilor cu transportul elevilor și studenților.

Art. 84 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, le dă elevilor dreptul de a beneficia de transport local redus cu 50%, “ Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.”. Totodată, studenţii beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local, respectiv studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate, conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 1/2011: ”În timpul anului şcolar, studenţii beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.”

De asemenea, elevii orfani trebuie să beneficieze de transport local în comun gratuit, conform prevederilor art. 84 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale, “Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic.”

După cum se poate observa, Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cuprinsul aceluiași articol, respectiv art. 84 folosește termeni distincți pentru a exprima modalitatea de acordare a dreptului elevilor și studenților de a beneficia de reducere/gratuitate la transportul public local. Astfel, alin. (1) al art. 84 și alin. (2) al art. 205, în ceea ce privește subvenționarea pentru elevi și studenți cu 50% pentru transportul local în comun folosește noțiunea de”tarif redus”, în timp ce la alin. (3) al art. 84, care vorbește despre asigurarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, se folosește termenul ”decontare”.

Totodată, aplicarea acestui drept de către autoritățile locale se face prin respectarea legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local care prevede la art. 17, alin. 1, lit. i și n următoarele: ”(1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: i) acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare; n) stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local sau judeţean, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;”.

Nu în ultimul rând, prevederile art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 309/1996, cu modificările și completările ulterioare dispun că ”eliberarea biletelor speciale de călătorie şi a abonamentelor lunare pentru elevi şi studenţi, cu tarife reduse cu 50%, se face contra cost, în baza carnetului de elev sau a legitimaţiei de identitate pentru studenţi, vizate la zi de către conducătorii instituţiilor de învăţământ”.

Cu toate acestea, aceeași Hotărâre de Guvern nr. 309/1996 prevede, la art. 5, alin. (2), că ”Reducerea de tarif cu 50% a abonamentelor lunare eliberate elevilor si studentilor, precum si gratuitatile de transport acordate elevilor si studentilor orfani sau proveniti din casele de copii, pentru transportul local, in comun, de suprafata, se asigura din bugetul Ministerului Invatamantului prin serviciile publice descentralizate ale acestuia.” Deși norma a fost abrogată tacit odată cu adoptarea Legii nr. 92/2007 și a Legii nr. 1/2011, încă mai există autorități ale administrației publice locale care se exonerează de răspunderea subvenționării transportului pentru elevi și studenți, interpretând și aplicând în continuare a priori prevederile art. 5, alin. (2). Mai este de menționat și faptul că, la data adoptării HG. Nr. 309/1996, România era un stat puternic centralizat, neexistând la acea dată Legea nr. 195/ 2006 sau Legea nr. 92/2007.

Odată cu trecerea timpului și cu adoptarea legislației privind descentralizarea unor servicii publice (printre care și educația), HG nr. 309/1996 a căzut în desuetudine. În consecință, se impune abrogarea prezentei HG și adoptarea uneia nouă care să prevadă în mod clar obligația autorităților administrației publice locale de a asigura subvenționarea tutoror operatorilor de transport public local în vedrea asigurării drepturilor prevăzute la art. 84, alin. (1) și (2) și art. 205, alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Având în vederea situația de fapt și de drept descrisă, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:

1. Cum va rezolva Guvernul României nerespectarea de către autoritățile administrației publice a drepturilor prevăzute de art. 84, alin. (1) și (2) și art. 205, alin. (2) din Legea nr. 1/2011?

2. În cât timp apreciați că se poate adopta o nouă Hotărâre de Guvern care să organizeze executarea legală, în acord cu prevederile privind descentralizarea, a drepturilor prevăzute de art. 84, alin. (1) și (2) și art. 205, alin. (2) din Legea nr. 1/2011?

3. Ce măsuri administrative pregătește Guvernul României pentru a se asigura că autoritățile administrației publice respectă și aplică drepturile prevăzute de art. 84, alin. (1) și (2) și art. 205, alin. (2) din Legea nr. 1/2011?

Deputat Ioan Dîrzu”

URL scurt: http://alba24.ro/?p=601446


Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

loading…

• sursa: www.alba24.ro

Commentarii


, , , , , , , , , , , , ,

Distribuie