Acasa

Cod Deontologic


Prezentul Cod Deontologic a fost elaborat în de organizatiile membre în Conventia Organizatiilor de Media.

Prevederile prezentului Cod Deontologic sunt liber consimtite de jurnalistii membri ai organizatiilor profesionale, patronale si sindicale, semnatare ale Statutului Jurnalistului adoptat de catre Conventia Organizatiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9 – 11 iulie 2004.

Aplicarea prevederilor Codului Deontologic se va realiza prin grija organelor specializate ale fiecarei organizatii semnatare a Statutului Jurnalistului.

În cuprinsul prezentului Cod, notiunea de interes public va fi înteleasa pornind de la urmatoarele premise:

– Orice chestiune care afecteaza viata comunitatii este de interes public. Acesta nu se rezuma numai la aspectele politice, ci include orice alta împrejurare care prezinta interes pentru comunitate.

– Interesul public nu priveste doar ceea ce autoritatile considera ca este de interes public.

– Modul în care functioneaza si actioneaza guvernul, autoritatile ori institutiile publice, precum si orice alta entitate care utilizeaza bani publici sau care afecteaza interesul comunitatii este de interes public major.

– Toate actiunile, omisiunile, gesturile si cuvintele demnitarilor, politicienilor si ale tuturor functionarilor publici legate de exercitarea functiei lor sunt de interes public major. Viata privata a acestora este de interes public atunci când are relevanta pentru exercitarea functiei.

– Având în vedere contributia autoritatilor la gestionarea puterii si a serviciilor publice, critica adusa acestora se bucura de un in teres public major.

– Atunci când nu exista un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitata decât de interesul protejarii unui alt drept fundamental.- Orice informatii privind încalcarea drepturilor omului – asa cum sunt acestea definite în documentele internationale ratificate de România – sunt de interes public major.

1 . ROLUL JURNALISTULUI

1.1. Jurnalistul este dator sa exercite dreptul inviolabil la libera exprimare în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucura de o protectie sporita în exercitarea acestui drept datorita rolului vital, de aparator al valorilor democratice, pe care presa îl îndeplineste în societate.

1.2. Jurnalistul este dator sa caute, sa respecte si sa comunice faptele – asa cum acestea pot fi cunoscute prin verificari rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat.

1.3. Jurnalistul este dator sa exprime opinii pe o baza factuala. În relatarea faptelor si a opiniilor, jurnalistul va actiona cu buna-credinta.

1.4. Jurnalistul este dator sa semnaleze neglijenta, injustitia si abuzul de orice fel.

1.5. În demersul sau de a informa publicul, jurnalistul este dator sa reflecte societatea în ansamblul si diversitatea ei, acordând acces în presa si opiniilor minoritare si individuale.Publicul are dreptul sa cunoasca nu numai informatiile si ideile primite favorabil sau cu indiferenta ori considerate inofensive, dar si pe acelea care ofenseaza, socheaza sauderanjeaza. Acestea sunt cerinte ale pluralismului, tolerantei si spiritului deschis, fara de care nu exista societate democratica.

1.6. Profesia de jurnalist implica drepturi si obligatii, libertati si responsabilitati..

2 . CONDUITA PROFESIONALA

2.1. Respectarea drepturilor omului

În exercitarea rolului sau de garant al democratiei, presa are datoria primordiala de a respecta drepturile omului. Astfel:

2.1.1. Jurnalistul este dator sa respecte prezumtia de nevinovatie.

2.1.2. Jurnalistul este dator sa respecte viata privata a persoanei (inclusiv aspectele care tin de familie, domiciliu si corespondenta). Amestecul în viata privata este permis atunci când interesul public de a afla informatia prevaleaza. În acest context este irelevant daca o persoana publica a dorit sau nu sa dobândeasca aceasta calitate. O activitate nu este privata doar pentru motivul ca nu este desfasurata în public.

2.1.3. Jurnalistul este dator sa tina cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicati în infractiuni, ca victime sau ca autori, cu exceptia situatiei în care interesul public cere ca acestia sa fie identificati, sau la solicitarea expresa a parintilor sau a reprezentantilor lor legali, în vederea protejarii interesului superior al minorului.

2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamitatilor, infractiunilor, cu precadere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie sa fie dezvaluita, cu exceptia situatiei în care exista acordul al acestora sau când un interes public major prevaleaza. De acelasi regim beneficiaza si persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilitati, refugiati, etc.).

2.1.5. Jurnalistul este dator sa nu discrimineze nici o persoana pe motive de rasa, etnie, religie, sex, vârsta, orientare sexuala ori dizabilitati si sa nu instige la ura si violenta atunci când relateaza fapte sau îsi exprima opiniile.

2.2. Regulile redactarii

2.2.1. Informatia trebuie delimitata clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile în acest sens.

2.2.2. Jurnalistul va verifica informatiile în mod rezonabil înainte de a le publica si vaexprima opinii pe o baza factuala. Informatiile vadit neadevarate, sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice sa creada ca sunt false nu vor fi publicate.

2.2.3. În chestiunile despre care relateaza, jurnalistul trebuie sa faca eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor partilor implicate.

2.2.4. Jurnalistul va respecta în redactare regulile citarii. În cazul citarii partiale a unei persoane, jurnalistul are obligatia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protectia surselor

2.3.1. Jurnalistul are obligatia de a pastra confidentialitatea acelor surse care solicita sa îsi pastreze anonimatul sau a acelor surse a caror dezvaluire le poate pune în pericol viata, integritatea fizica si psihica sau locul de munca.

2.4. Colectarea informatiilor

2.4.1. Jurnalistul va obtine informatii în mod deschis si transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigatie este justificata atunci când exista un interes public si când informatiile nu pot fi obtinute prin alte mijloace. Se recomanda ca utilizarea tehnicilor speciale de investigatie sa fie mentionata explicit în momentul publicarii informatiilor.

2.5. Abuzul de statut

2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obtine beneficii personale sau în favoarea unor terte parti constituie o grava încalcare a normelor etice si este inacceptabila.

2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri în bani sau în natura sau orice alte avantaje care îi sunt oferite în considerarea statutului sau profesional.

2.5.3. Jurnalistul va evita sa se afle într-o situatie de conflict de interese. Se recomanda separarea activitatilor editoriale ale jurnalistului de cele politice si economice.

2.6. Independenta

2.6.1. Jurnalistul îsi va exercita profesia conform propriei sale constiinte si în acord cu principiile prevazute de Statutul Jurnalistului si prezentul Cod Deontologic.

2.7. Corectia erorilor. Dreptul la replica

2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde considera necesar, jurnalistul poate sa publice si scuze.

2.7.2. Dreptul la replica se acorda atunci când cererea este apreciata ca fiind îndreptatita si rezonabila.

3. DREPTURILE JURNALISTULUI

3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele si conventiile internationale la care România este parte si care garanteaza libertatea de exprimare si liberul acces la informatii, precum si la toate sursele de informare.

3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.

3.3. Protectia secretului profesional si a confidentialitatii surselor este în egala masura un drept dar si o obligatie al jurnalistului.

3.4. Jurnalistul are dreptul la clauza de constiinta. El are libertatea de a refuza orice demers jurnalistic împotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Aceasta libertate deriva din obligatia jurnalistului de a informa publicul cu buna-credinta.

3.5. În virtutea bunei practici de separare a activitatilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza sa atraga contracte de publicitate sau sponsorizare pentru institutia de presa la care lucreaza.

3.6. Jurnalistul se bucura, potrivit legii, de protectia drepturilor de autor.

3.7. Jurnalistul îsi afirma dreptul de a fi aparat de catre institutia de presa unde îsi exercita profesia, precum si de catre asociatia profesionala ori sindicala care îi reprezinta interesele împotriva oricarei presiuni exercitate contra sa, de natura sa determine o încalcare a conduitei profesionale prevazute de Statutul Jurnalistului si de prezentul Cod Deontologic.

Prezentul Cod Deontologic este parte integranta a Statutului Jurnalistului adoptat de catre Conventia Organizatiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9 – 11 iulie 2004.