Acasa
  • Acasa
  • Actualitate
  • IŞJ Alba: Înscrieri până în 31 octombrie, pentru perfecţionarea prin grade didactice în învăţământ. Condiţii în atenţia cadrelor didactice

IŞJ Alba: Înscrieri până în 31 octombrie, pentru perfecţionarea prin grade didactice în învăţământ. Condiţii în atenţia cadrelor didactice

17 octombrie 2017 Actualitate


isj inspectorat scolar alba 1Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba transmite precizări referitoare la înscrierea cadrelor didactice din judeţ, pentru perfecţionarea, prin grade didactice, în învăţământ, conform prevederilor legale.

Înscrierile au început în 1 octombrie şi se desfăşoară până în 31 octombrie. Condiţiile de înscriere sunt prevăzute de Legea Educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS 5561/07.10.2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada de înscriere pentru perfecţionarea prin grade didactice (gradul didactic II – seria 2017 – 2019 şi gradul didactic I – seria 2017 -2020) este 1-31 octombrie 2017.

Pentru susţinerea examenului de grad II – sesiunea 2019, se pot înscrie în 2017 cadrele didactice calificate care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

– ocupă o funcţie didactică în anul şcolar 2017 – 2018;

– au obţinut definitivatul în sesiunea din 2015 sau în sesiunile anterioare;

– au solicitat şi efectuat preinspectia (inspecţia curentă 1) necesară înscrierii la Examenul pentru obţinerea gradului didactic ÎI în anul şcolar 2016-2017, obţinând cel puţin calificativul „Bine”;

– vor avea la data de 31.08.2019 o vechime efectivă de predare la catedră de minim 4 ani, de la data obţinerii definitivatului;

– au obţinut în ultimii 2 ani şcolari, premergători înscrierii, cel puţin calificativul „Bine” la evaluările anuale şi inspecţiile şcolare:

– nu au fost declarate respinse la probele scrise şi orale ale examenului pentru obţinerea gradului didactic II în sesiunea – august 2017.

Pentru susţinerea examenului de grad I – sesiunea 2020, se pot înscrie în 2017 cadrele didactice calificate care îndeplinesc următoarele condiţii:

– ocupă o funcţie didactică în anul şcolar 2017 – 2018;

– au obţinut gradul didactic II în sesiunea 2016 sau în sesiunile anterioare;

– au solicitat şi efectuat preinspectia (inspecţia curentă 1), necesară înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic I, în anul şcolar 2017 – 2018, obţinând calificativul „Foarte Bine”;

– vor avea, la data finalizării examenului – 31.08.2020, o vechime efectivă minimă de predare de 4 ani împliniţi de la dată finalizării gradului II;

– au obţinut în ultimii 2 ani şcolari, premergători înscrierii, calificativul „Foarte Bine” la evaluările anuale şi inspecţiile şcolare.

Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic II în sesiunea 2017 (seria 2015 -2017) se vor putea reînscrie pentru perfecţionarea prin grade didactice în perioada 1-31 octombrie 2018 prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi parcurgerea tuturor etapelor.

Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic I în sesiunea 2017 (seria 2014 -2017) se vor putea reînscrie pentru perfecţionarea prin grade didactice după un interval de cel puţin 2 ani şcolari prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi parcurgerea tuturor etapelor.

Condiţiile şi actele necesare înscrierii pentru perfecţionarea prin grade didactice (gradul didactic ÎI şi gradul didactic I) vor fi verificate de către directorul unităţii de învăţământ pentru fiecare cadru didactic care solicită înscrierea. Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea prevederilor legale.

Dosarele cadrelor didactice înscrise în unitatea de învăţământ la examenul pentru acordarea gradului didactic II sau pentru acordarea gradului didactic I, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ Inspectoratului şcolar de sector arondat disciplinei, pentru înregistrarea înscrierii conform metodologiei.

În perioada 1-31 octombrie 2017, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale (conform precizărilor Art. 10 (2.1) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011) şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II în sesiunea 2020 pot solicita, prin cerere tip adresată conducerii unităţii de învăţământ, efectuarea primei inspecţii curente (solicitarea se face în anul premergător depunerii dosarului de înscriere). Modelul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile vor fi depuse la Inspectoratul şcolar arondat disciplinei, pentru înregistrarea acestora conform metodologiei.

În perioada 1-31 octombrie 2017, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale conform precizărilor Art. 29-(2) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I în seria 2018-2021, vor solicita efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere tip adresată conducerii unităţii de învăţământ (solicitarea se face în anul premergător depunerii dosarului de înscriere). Modelul de cerere poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile vor fi depuse la Inspectoratul şcolar arondat disciplinei, pentru înregistrarea acestora conform metodologiei.

Opisul dosarului de înscriere la examenul de acordare a gradului didactic II:

– cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul (poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro );

– fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea unităţii de învăţământ, conform anexei 5 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro

– copii ale următoarelor documente certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are normă de baza: buletin/ carte de identitate, certificatului de naştere, certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie, în caz de divorţ sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

– copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate”conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;

– copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii. în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare în învăţământ se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru nouă specializare;

– dovadă privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari (cel puţin „bine”, modelul de adeverinţă poate fi descărcat de pe site- ul www.ismb.ro );

– dovadă privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari (modelul de adeverinţă poate fi descărcat de pe site- ul www.ismb.ro);

– recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;

– copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;

– copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

Opisul dosarului de înscriere la examenul de acordare a gradului didactic I:

– cererea tip de înscriere, adresată conducerii Inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul (poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro);

– fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea unităţii de învăţământ, conform anexei 11 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descărcată de pe site-ul www.ismb.ro);

– copii ale următoarelor documente certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are normă de baza buletin/ carte de identitate, certificatului de naştere, certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie, în caz de divorţ sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

– copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate”conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;

– copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de gradul II se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru nouă specializare;

– dovadă privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari (cel puţin „Foarte Bine” – modelul de adeverinţă poate fi descărcat de pe site-ul www.ismb.ro);

– dovadă privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari (cel puţin „Foarte Bine” – modelul de adeverinţă poate fi descărcat de pe site-ul www.ismb.ro);

– recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;

– copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;

– copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

După depunerea dosarelor de înscriere la examenele de acordare a gradelor didactice şi a cererilor de efectuare a preinspectiei, cadrele didactice vor accesa site-ul Inspectoratului, pentru a consulta planificarea inspecţiilor. În situaţia în care nu se regăsesc în listele cu planificarea şi repartizarea inspecţiilor de specialitate candidaţii vor lua legătura cu inspectorul de specialitate/ inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, în vederea clarificării situaţiei

înscrierea cadrelor didactice la examenle de acordare a gradelor didactice, pe toată perioada până la finalizarea examenului, atât cadrul didactic cât şi directorul unităţii de învăţământ unde funcţionează candidatul, au obligaţia să comunice eventualele schimbări apărute de la înscriere, precum şi situaţiile în care nu mai poate fi îndeplinită condiţia de vechime la catedră, până la susţinerea examenului (ex. cadre didactice care întrerup activitatea pentru creşterea copilului sau prin concedii fără plata, respectiv normă didactică parţială), respectiv eventualele sancţiuni aplicate cadrelor didactice înscrise la gradele didactice, care impun amânarea susţinerii examenului de grad didactic până la ridicarea sancţiunii.

Concediul medical şi de maternitate se consideră vechime efectivă la catedră.

Concediul pentru creşterea copilului şi concediul fără plata nu pot fi luate în considerare pentru stabilirea vechimii efective de predare perioadele respective sunt luate în calcul doar pentru stabilirea vechimii în muncă/învăţământ).

Conform Codului muncii, pe perioada concediului de îngrijire a copilului, contractul individual de muncă se suspendă şi nu poate fi desfăşurată nicio activitate de perfecţionare (inspecţii, colocviu, depunere lucrare, examene).

Fişele tip de înscriere vor fi completate la toate rubricile de către candidat, cu excepţia datelor referitoare la vechime, care vor fi completate de secretariatele unităţilor de învăţământ (care împreună cu directorul unităţii şcolare răspund de corectitudinea datelor înscrise).

În cazul doamnelor căsătorite, se va trece în fişa de înscriere, în cerere şi în tabelul electronic numele dinaintea căsătoriei urmat de numele dobândit prin căsătorie, conform indicaţiilor de completare a acestuia în fişa de înscriere.

Pe coperta dosarului de înscriere, se specifică: numele şi prenumele candidatului (aşa cum apare în fişa de înscriere); unitatea de învăţământ la care este încadrat; specialitatea la care va susţine examenul ; tipul examenului la care se înscrie (gradul didactic II, gradul didactic I) şi sesiunea de examen; denumire completă a centrului de perfecţionare pentru care optează.

La primirea dosarelor în unitatea de învăţământ, se vor avea în vedere următoarele:

– documentele din dosar vor fi aşezate în ordinea menţionată, în informaţiile legate de conţinutul dosarului de înscriere;

– pagină a două a fişei de înscriere are valoare de adeverinţă de vechime şi din această trebuie, să rezulte clar vechimea efectivă la catedră de la definitivat sau ultimul grad obţinut şi până la 31 august a anului şcolar în care se finalizează examenul pentru care se înscrie.

Se menţionează explicit perioadele de întrerupere a activităţii la catedră (concediu creştere copil, concediul fără plata, etc.)

Pentru detalii legate de cazuri şi situaţii speciale, candidaţii pot solicita sprijinul directorilor unităţilor de învăţământ sau departamentului de Dezvoltarea resurselor umane al  I.S.J.Alba. Conducerea unităţii de învăţământ răspunde de existenţa, legalitatea şi corectitudinea datelor din dosarul de înscriere, precizează inspector şcolar general Marcela Dărămuş.

URL scurt: http://alba24.ro/?p=603735


Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

loading…

• sursa: www.alba24.ro

Commentarii


, , , , , , , , , , , , , , ,

Distribuie

Lasa un răspuns

Adresa de email nu va fi publicată.Câmpurile obligatorii sunt marcate cu %s.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.