Acasa
  • Acasa
  • Actualitate
  • Primăria Sebeş: Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pot fi depuse până în 15 noiembrie. Condiţii

Primăria Sebeş: Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pot fi depuse până în 15 noiembrie. Condiţii

17 octombrie 2017 Actualitate


primaria sebes 3Începând cu data de 10 octombrie 2017, Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș, situat în Aleea Lac, nr.12, a pus la dispoziție formularele pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri și energie electrică.

În perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018 pot beneficia de acest ajutor  familiile și persoanele singure care au venituri lunare pe membru de familie de până la 615 lei.

Formularele şi actele doveditoare pot fi depuse până la data de 15 noiembrie 2017, iar ajutorul se acordă începând cu luna noiembrie 2017.

Programul de preluare a cererilor:

– de luni până joi, între orele 08:30- 16:30

– vineri, între orele 08:30- 14:00

Actele necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:
– cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (formular tip, pus la dispoziție de S.PA.S. Sebeș);

– copie xerox factură gaze naturale / energie electrică (după caz);
– copii xerox dupa actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicita ajutorul ( C.I, B.I, C.I provizorie, certificat de nastere pentru copii sub 14 ani);
– alte acte doveditoare privind componența familiei: copie certificat căsătorie, sentință divorț,  hotărâre încredințare minori, certificat deces etc;
– acte din care rezultă calitatea titularului cererii fata de imobilul pentru care solicita ajutorul (proprietar-copie contract vanzare-cumparare, chiriaș-contract de inchiriere, imputernicit-imputernicire de la proprietar, contract comodat, alte acte după caz);
– acte privind veniturile nete lunare realizate  în luna anterioara depunerii cererii (adeverintă salariu net, cu specificația acordării/ neacordării bonurilor valorice, inclusiv valoarea acestora, pensii, somaj, indemnizatii, etc;

– adeverință de venit eliberată de Administrația Financiară Sebeș (situată în cladirea BCR Sebeș), pentru toți membrii majori;

– adeverință teren agricol și număr animale, eliberată de Registrul Agricol – Primăria Municipiului Sebeș (clădirea veche), pentru toți membrii care fac parte din gospodărie. In situația în care dețineți teren agricol, se va prezenta și adeverință din care să rezulte suprafața de teren cultivată, respectiv cantitatea de produse agricole obținute și contravaloarea în lei a produselor agricole, eliberată de societatea/ asociația agricolă, etc;

– certificat fiscal și copie patrimoniu, eliberate de Primăria Municipiului Sebeș (clădirea veche);

– declarație notarială privind alte venituri realizate/ nu se realizează venituri (pentru toți membrii majori), după caz;

– copie xerox talon auto;

– 1 dosar cu șină.

Nu au dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței familiile și persoanele singure care au în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau orice altă formă de deţinere, bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei nr.6 (Anexa nr.7 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererea si declaratia pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale la domiciliul/ resedința beneficiarilor. Dacă în urma anchetei sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea menţionate în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este obligat să comunice în scris orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Elevii/ studenţii care au reşedinţa şi studiază în altă localitate vor depune cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în localitatea unde au reşedinţa.

La depunerea dosarului vor fi prezentate actele de identitate în original.

Se vor prelua doar dosarele complete.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei, ajutorului pentru încalzirea locuinței

Bunuri imobile:

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbana și 2.000 mp în zona rurală. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau munte care nu au potențial de valorificare prin vanzare/ construcție/producție agricolă.

Bunuri mobile: (în stare de funcţionare)

Autoturism/ autoturisme și/sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare:

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

Terenuri/ animale și/sau păsări 

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Beneficiari şi condiţii:

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încalzirea locuinței gaze naturale beneficiază de ajutor lunar pentru încalzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2017- martie 2018, după cum urmează:

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza până la 155 lei li se acorda o suma de 262 lei ;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 155,1 lei și 210 lei li se acorda o suma de 190  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 210,1 lei și 260 lei li se acorda o suma de 150  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 260,1 lei și 310 lei li se acorda o suma de 120  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 310,1 lei și 355 lei li se acorda o suma de 90  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 355,1 lei și 425 lei li se acorda o suma de 70  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 425,1 lei și 480 lei li se acorda o suma de 45  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 480,1 lei și 540 lei li se acorda o suma de 35  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 540,1 lei și 615 lei li se acorda o suma de 20  lei;

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încalzirea locuinței energie electrică beneficiaza de ajutor lunar pentru încalzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2017- martie 2018, după cum urmează:

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza până la 155 lei li se acorda o suma de 240 lei ;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 155,1 lei și 210 lei li se acorda o suma de 216  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 210,1 lei și 260 lei li se acorda o suma de 192  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 260,1 lei și 310 lei li se acorda o suma de 168  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 310,1 lei și 355 lei li se acorda o suma de 144  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 355,1 lei și 425 lei li se acorda o suma de 120  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 425,1 lei și 480 lei li se acorda o suma de 96  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 480,1 lei și 540 lei li se acorda o suma de 72  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 540,1 lei și 615 lei li se acorda o suma de 48  lei.

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încalzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiaza de ajutor lunar pentru încalzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2017- martie 2018, după cum urmează:

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza până la 155 lei li se acorda o suma de 54 lei ;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 155,1 lei și 210 lei li se acorda o suma de 48  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 210,1 lei și 260 lei li se acorda o suma de 44  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 260,1 lei și 310 lei li se acorda o suma de 39  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 310,1 lei și 355 lei li se acorda o suma de 34  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 355,1 lei și 425 lei li se acorda o suma de 30  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 425,1 lei și 480 lei li se acorda o suma de 26  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 480,1 lei și 540 lei li se acorda o suma de 20  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 540,1 lei și 615 lei li se acorda o suma de 16 lei.

URL scurt: http://alba24.ro/?p=603860


Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

loading…

• sursa: www.alba24.ro

Commentarii


, , , , , , , ,

Distribuie

Lasa un răspuns

Adresa de email nu va fi publicată.Câmpurile obligatorii sunt marcate cu %s.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.